Khoa mắt

KHOA MẮT

Khám mắt
Soi đáy mắt
Nhuộm flouresceine
Xẻ lẹo 1 mắt
Xẻ lẹo 2 mắt
Xẻ chắp 1 mắt
Xẻ chắp 2 mắt
Cắt chỉ vết thương
Lấy sạn vôi
Mổ kyst
Mổ mộng thịt trần
Mổ mộng ghép kết mạc tự thân
Mổ u vàng
Mổ u mi
Tiêm dưới kết mạc 1 mắt
Thay băng mắt
Lấy dị vật kết mạc
Lấy dị vật giác mạc
Bơm rửa lệ đạo
Thông lệ đạo 1 mắt
Đo thị lực
Thử kính chỉnh TKX
Đo nhãn áp

 
START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH